مسخ شده

مسخ شده   زندگیها بسیار ساده اما توام با عشق میچرخید. یکی از آنها همان چهارپایه چوبی زمستانی که چند کاره بود و بعنوان میز های مختلفی از آن استفاده میشد را باید نام برد ؟ گاه از آن برای شب زنده داری و خوردن شب چره، میوه و تنقلات، گپ زدن دوستانه با اقوام دور و نزدیک استفاده میکردند. دورهمیها با گرمی و عشق برقرار میشد . بیشتر اوقات برای نوشتن مشق شب بچه ها بهترین میز تحریر دنیا بحساب میآمد. بکرسی تکیه کردن و ساعتها خوابیدن همانا تنبل…

ادامه مطلب...