خاطرات تلخ قسمت اول

 خاطرات تلخ   داستان حیرت انگیز زندگی دختری بنام آرام قسمت اول درست زمانیکه تازه خورشید از پشت کوهها چادر طلایی خود را برسرکرده تا با چهره تابناکش دنیا را منور سازد، نور و جلوه تازه ای به زندگانی ماببخشد! در بین اینهمه همهمه مردم دنیا / صدای مادرم با بانگ و فریادی از همه بلندتر بگوش میرسید. گاه آرام زیر لب غر میزد و با خودش نجوا میکرد وهراز گاهی سئوالهای متعدی داشت که بیشتر از خودش میپرسید؛ پرسشهایی که سالهاست به جواب آن نرسیده و هرگز هم نخواهد…

ادامه مطلب...

رادیو تیام؛ با علیرضا باقری

شنبه: 11.06.202221.خرداد.1401به وقت اروپا: 16-15به وقت ایران : 17.30آبادان شهر زیبای خاورمیانهمهمان برنامه جناب آقای علیرضا باقریاز ایران از طریق واتساپRadio Tiamپاینده و جاوید باد ایران و ایرانی ******************************* آسمان و خورشید را به هم سنجاق کن!حواست به مهتاب هم باشد!شاید…در دور دست هادر خم جاده ایی دور و تنهازیر یک درخت سیبوقتی ترانه ی باددر گوش ابرسراغ باران را می گیرد در گوشه ایی…چشم به راه خیس شدن با ما باشد! سحر هاشمی  +

ادامه مطلب...