مدیریت و برنامه ریزی

مدیریت و برنامه ریزی مدیریت به مجموعه‌ای از فعالیت‌هایی گفته می‌شود که برای برنامه‌ریزی، سازماندهی، هدایت و کنترل منابع انسانی، مالی، فیزیکی و اطلاعاتی در سازمان‌ها و سایر نهادهایی که به هر نوع شکلی با افراد، منابع و فرآیندهایی سازمانی سروکار دارند، انجام می‌شود. برنامه‌ریزی به مجموعه‌ای از فعالیت‌ها گفته می‌شود که برای شناخت و ارزیابی وضعیت فعلی، تعیین اهداف، تعیین راهبردها، انتخاب برتری‌های رقابتی و اجرای برنامه‌های عملیاتی برای دستیابی به اهداف تعیین شده، انجام می‌شود. این فعالیت‌ها عموماً برای دستیابی به هدفی مشخص و در چارچوب زمانی مشخص…

ادامه مطلب...