عاشقانه ای پر ابهام

    عاشقانه ای پر بیم و ابهام در آن سالهایی که اعراب ایران را در می نوردیدند، در وقتی که به بخارا رسیدند زنی بر این شهر حاکم بود که او را می گفتند. خاتون زنی شیرین و نیکو بود و دل از سعیدبن عثمان سردار عرب ربود.گویا خاتون هم بر او دل داده است.اما قصه عشق این زن بر مردی که از نظر مردم غاصب و دشمن  بود داستانی شورانگیز نشد و مردم از آن سرودهایی ساختند که در  آن خاتون را به گونه ای سرزنش آمیز رسوا…

ادامه مطلب...