دروغ / ۵

بحران   در فیلم مصاحبه پیوست دو تن کارشناسی که در ایران هستند می گویند برابر پژوهشی که انجام داده اند امروزه تنها شش درسد ۶% مردم یکدیگر را باور می کنند و برابر پژوهشی دیگر که در سال ۱۳۵۴ خورشیدی انجام یافته می گویند در آن زمان پنجاه و شش درسد۵۶% مردم به هم اعتماد داشته اند. به دیگر سخن دروغگویی رواجی بسیار گرفته است. آیا موضوع را ساده کرده سخن گذشتگان را بازگویی کنیم؛ الناس علی دین ملوکهم (گفتم به فلک که حیز‌پرور شده‌ایگفتا که علی‌ الناس علی…

ادامه مطلب...

 ﭘــﮕﺎه ﭘﺮوﯾــﻦ

  ﭘــﮕﺎه ﭘﺮوﯾــﻦ ﺳــﺎل 2543 ﺷﺎﻫﻨﺸــﺎﻫﯽ اﯾــﺮان ﺑﺮاﺑــﺮ ﺑــﺎ 1363 ﺧﻮرﺷــﯿﺪي و 1984 ﻣﯿــﻼدي در اﯾــﺮان ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷــﺪ. اوﻟﯿــﻦ ﻓﺮزﻧــﺪ ﺧﺎﻧــﻮاده ﺧــﻮد ﺑــﻮد. او از ﻫﻤــﺎن ﮐﻮدﮐــﯽ در ﺳــﺨﻦ ﮔﻔﺘــﻦ و دﯾﮕــﺮ اﻋﻤــﺎل ﺧــﻮد، ﻧﺒــﻮغ ﺧــﻮد را ﺑــﻪ اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﻧﺸــﺎن داد. ﺧﺎﻧــﻮاده وي در ﺳــﻦ 2 ﺳــﺎﻟﮕﯽ او ﺑﺪﻟﯿــﻞ ﺷــﻐﻞ ﭘــﺪر در ﮐﺸــﻮر ﮐﻮﯾــﺖ اﻗﺎﻣــﺖ ﮔﺰﯾﺪﻧــﺪ. ﭘﺪرﺑــﺰرگ او اوﻟﯿــﻦ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷــﮏ اﯾﺮاﻧــﯽ در آن ﺟــﺎ ﺑــﻮد. در ﺳــﻨﯿﻦ ﮐﻮدﮐــﯽ ﺑــﻪ زﺑــﺎن ﻫــﺎي ﭘﺎرﺳــﯽ، اﻧﮕﻠﯿﺴــﯽ، ﻋﺮﺑــﯽ و اردو ﺳــﺨﻦ ﻣﯿﮕﻔــﺖ.در ﺳــﻦ 5 ﺳــﺎﻟﮕﯽ آﻣــﺎده ورود ﺑــﻪ ﻣﺪرﺳــﻪ ﺑــﻮد اﻣــﺎ ﻃﺒــﻖ ﻗﺎﻧــﻮن آﻣــﻮزش…

ادامه مطلب...

رابطه ی سالم زوجها

?? رابطه ء سالم زوجها در يك رابطه ء سالم ، موارد زير ديده مى شود: ? ١. به او مهر مى ورزد. ? ٢. براى ديدن او اشتياق نشان مى دهد. ? ٣. به او اعتماد مى كند. ? ٤. او را سرزنش نمى كند. ? ٥. محيط امنى برايش فراهم مى كند. ? ٦. به نيازهاى جنسى او به موقع پاسخ مى دهد. ? ٧. از داشتن روابط جنسى با او لذت مى برد. ? ٨. به جاى قهر طولانى ، با او در مورد حل مشكلات صحبت…

ادامه مطلب...

روانشناسي مثبت نگر

روانشناسي مثبت نگر:  مارتين سليگمن محققي است با يك زمينه  وسيعي از تجربيات در روانشناسي . ممكن است كه  شما هرگز اسم روانشناسي مثبت نگر را نشنيده باشيد  ولي شايد اسم اين محقق را در بعضي جنبه ها شنيده باشيد . تحقيق سيگمن در سال ١٩٦٠ و ١٩٧٠ ميلادي مبنائي شد براي بعضي از أصول تئوري هاي روانشناختي مثبت نگر. روانشناسي مثبت نگر چيست ؟ روانشناسی مثبت گرا، روانشناسی را به بررسی بیماری‌ها، آسیب‌ها و ضعف‌ها محدود نمی‌داند. بلکه وظیفه‌ی بررسی قوت‌ها و صفات مثبت را نیز بر عهده روانشناسی…

ادامه مطلب...

رفتار با نوجوان

?? رفتار با نوجوان نكاتى هستند كه مى توانند موجب بروز اختلالات رفتارى و روانى در نوجوانان گردند. ١. مقايسه با ديگران ٢. تحقير و سرزنش ٣. بى احترامى ٤. توقع زياد ٥. برخوردهاى تحكم آميز ٦. تمسخرافكار و اعمال نوجوان ٧. وجود نزاع ميان والدين ٨. الگوى نامناسب بودن براى نوجوان ٩. ندادن استقلال ١٠. ندادن حق انتخاب و تصميم گيرى ١١. بدگويى از همسالان و دوستان ١٢. آموزش ندادن روشهاى حل مسئله ١٣. خانواده ی نا امن و نا آرام ١٤. تجاوز به حريم خصوصى نوجوان ▪️١٥. نگرش…

ادامه مطلب...

یکى از رازهاى موفقيت

?? یکی از رازهای موفقيت به راستی كه موفقیت من ، زمانی آغاز شد كه دست از جنگ هاى كوچك شستم و براى نبردهاى بزرگ آماده شدم و نبردهاى كوچك را به جنگجويان كوچك واگذار كردم. دست برداشتم از جنگیدن با کسانی که با بخل و حسادت با من برخورد می کردند. دست كشيدم از جنگیدن با افرادى كه به دليل نقصان ها و مشكلات روانى خودشان، مرا آزرده مى كردند. دیگر به دنبال جنگیدن برای اثبات حقوقم در خانواده نبودم!! ديگر سعی نکردم با ناديده گرفتن خودم، همه را…

ادامه مطلب...

قدرت اراده

چگونه انگیزه و کوشش را در خود ایجاد کنیم یک ضرب المثل قدیمی که می گوید : هر چه از راه روح وارد شوداز عضله ها خارج می‌شود، روانشناسان جدید قبول دارند که هر اندیشه گرایش دارد که به عمل تبدیل شود. بر اساس این قانون و با ملاحظه تمام توجهاتممکن به انگیزه های گوناگونی که به خاطر آنها پرورش اراده سودمند است، انسان احساس می‌کند مستعد آن است که به طرز مشخص این تحول را در خود ایجاد کند. گرفته شده از کتاب قدرت اراده ص: 14 پل ‌…

ادامه مطلب...