پول

پول همان چیزی که اصطلاحا از آن بعنوان بی زبان یاد شده که اگر زبان داشت چه حرفهای فراوانی برای گفتن پیدا میکرد! چنانچه زبان به اعتراف میگشود که چگونه و چطور اینهمه رویهم انبار شده و از چه طریقی از دیگران دست کشیده و بطرف کسانی آمده و ماندهگار شده؛ آنگاه مشخص میگشت که این بناهای مجلل از ویران شدن بسیاری کلبه های گلی ساخته و زینت داده شده و جای پای دلخون شده فقرا را در یک بیک آجرها مشاهده خواهیم کرد، که هنوز در انتظار صبح سفیدند…

ادامه مطلب...

اعتماد و امید داشتن

اعتماد و امید داشتن در دنیای کنونی ما بسیاری از کلمات و واژهگانی هستند که زندگی بر مبنای آنها استوار شده و برپایه آن گردونه دوار در حرکت هست و میچرخد؟ بنابراین روزها و شبهای ما بوجود میآیندو عمر گران بهای ما بسرعت برق و باد میگذرد. که اگر اینها نبودند شاید زندگی هم بی ثمر و کسل کننده و غیر قابل ادامه میشد!؟ کلمات بسیاری را در این محدوده شامل میگردد اما از بین آنها دوکلمه شاخص امیدو اعتماد را باید نام برد که غیر قابل انکار هست و…

ادامه مطلب...

زمان را مغتنم بشمریم

زمان را مغتنم بشمریم   نیک این را میدانیم که همه چیز در کودکی شکل بخود میگیرد. فکر و ذهن بچه ها درست همانند یک بوم نقاشی پاک و دست نخورده و سپید بوده هر طرحی برایش در نظر بگیریم خوب یا بد، برای همیشه در ذهن او نقش خواهد بست؟! بیشک تضمین کننده سرنوشت و آینده کودکان عملکرد امروز ما خواهد بود! مسئولیت سنگینی بدست ما در این برهه از زمان پایه ریزی میشود که شاهد ثمره آن فردا خواهیم بود؟ بستگی به میزان تلاش ما که چه اندازه…

ادامه مطلب...