زنان شیردل عصر مشروطیت

    پیشگامان جنبش‌های خیریه برای آموزش‌های رایگان به دختران بی‌بضاعت چه کسانی بودند زنان شیردل عصر مشروطیت در تاریخ ایران‌زمین آن‌جا که سخن از همراهی و یاریگری است، مرد و زن در کنار هم نقش ایفا کرده‌اند. برخی از زنان، شیردلانه کوشیده‌اند با اقداماتی به آرمان‌های والای انسانی خود دست یابند. اسناد تاریخی که اینگونه روایت می‌کنند. بررسی اینگونه اقدامات و فعالیت‌ها، نقش زنان را در فرهنگ‌سازی تاریخ، برای امروزی‌ها روشن می‌کند. آگاهی زنان به حقوق خود در تاریخ معاصر ایران که با تأثیر از فرهنگ مدرن شکل گرفت،…

ادامه مطلب...