مهستی گنجوی؛ عاشق بانویی بی پروا

مهستی گنجوی؛ عاشق بانویی بی پروا همزمان با اقتدار سلجوقیان در ایران در شهر گنجه هنگامی که مردم از کار و امور روزانه خسته بازمی گشتند و راهی برای تکاندن خستگی می جستند مجلس زنی به آنها آرامش می بخشید که در شعر و موسیقی و اواز دستی داشت و دلش لبالب از عشق بود. صحبت از روزگاری است که زنان را پرده نشین و خویشتندار می خواستند زمانی که زنان به کنج سپهر خانه دلخوش بودند. و سخن از زنی است که پرده نشینی را از سر عشق کنار…

ادامه مطلب...