تبعیض

تبعیض   هنگامیکه کلمه تبعیض بگوش میرسد بلا فاصله سیاه و سفید و همانا معضل تبعیض نژادی یا نژاد پرستی برای ما مجسم میگردد؟ اما مقصود من به تنهایی این مسئله نیست بلکه در تمام مراحل زندگی میباشد! همانطور که آگاهیم کارها را میبایست بدست کاردان سپرد. در مواردی که پای رشوه در میان هست و روابط بر ضوابط چیره شده، حق مسلم را از حق دار آگاه بزور گرفته و ضایع میکنندو به کسی که ابدا شایسته آن نیست میسپارند!؟ پر واضح Iست که بهره کارها و نتیجه آن…

ادامه مطلب...