عریضه ایی به محضر همایونی اقدس قبله عالم ناصر الدین شاه کبیر به بهانه پخش برنامه اولی ها

عریضه ایی به محضر همایونی اقدس قبله عالم ناصر الدین شاه کبیر

گزارشی به بهانه پخش برنامه اولی ها

قربان خاکپای جواهرآسای اقدس مبارکت شوم ؛

اخبار ناخوشایندی از ممالک محروسه به خارجه درز کرده است، می خواهند تخت و تاج همایونی بستانند و رییس الوزرا را قبله عالم نمایند! در دستگاهی که این فرنگیان اختراع  نموده اند، یک جوانک سپید روی سیه موی، که گویند هادی نام دارد و خضاب است، در تیاتری که تسمیه شده است به اولی ها… جانم بفدایتان! نمی دانم این قسم اسامی را از کجایشان در می آورند” . عریضه به به خاک پای مبارک همایونی داده است و از انتخاب به قاعده دم می زند.

قربانتان گردم! ده سال است در فرنگ پوست انداخته ایم، نان خشک سق زده ایم! آبدیده گشته  ایم … ندیده ایم چنان اسبابی که مدام سبب آزردگی خاطر قبله عالممان گردند. فدای وجودتان شوم! همه تقصیر، به گردن آن کاتبه ی دربار همایونی است که سیاه مشق می کند، می دهد به اصحاب تیاتر درباری بی هیچ عرض و عروضی، تیاترش کنند.

دم می زنند از انتخاب به قاعده! آخر فدایتان گردم، تو اهلش را بیاب به قاعده اش را نشانمان بده، قبله عالم مهر صحه بر آن بگذارند، انتخاب به قاعده اش با ما!  نه امین السلطان، نه مشیر الدوله و نه حاج امین الضرب و نه اولی ها، در طهران که هیچ، در سراسر مالک محروسه را بگردند به قاعده تر، درست تر، سزاوار تر از قبله عالم – روحنا فداه- نخواهند یافت. 

این خانه زاد جان نثار،  محض ادا تکلیف و استحضار خاطر مهر مظاهر ملوکانه در مقام جسارت بر آمده و از جانب آن قبله عالم- روحنا فداه- دست خطی با پیکی درباری سوی تیاتر دارالخلافه و این جوان روان نمودیم به این مضمون که ” قبله ی عالم به انتخاب به قاعده و به لفظ این ایام انتخاب درست التفات دارند و ما نیز چنینیم! البت انتخاب به قاعده از میان که؟ از میان چه؟ به جه سبب؟ برای چه؟ کاندیداهامان به قاعده باشند… انتخابمان حکما به قاعده خواهد شد. 

سنه ی 1400 شمسی / نمسا – وین 

سحر الملوک کاتبه دربار همایونی 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Comment