رادیو تیام شنبه 12.01.2019 ساعت 16_15 موضوع این برنامه: تحریم

  رادیو تیام شنبه 12.01.2019 ساعت 16_15 موضوع این برنامه: تحریم با مهمان برنامه آقای دکتر داود پارسیان او تحصیل کرده تاریخ معاصر، جامعه شناسی، علوم سیاسی و شرقشناسی از دانشگاه گراتز و وین است.  او از سال 1992 در استخدام دانشگاه وین بعنوان کارشناس متخصص در کتابخانه مرکزی دانشگاه وین، انیستیتو تاریخ معاصر، انیستیتو شرقشناسی مشغول بکار بود. در حال حاضر او در آرشیو دانشگاه وین با پروژه هایی برای تاریخ علوم، تاریخ تاسیس و چگونکی اداره دانشگاه ها در ارتباط با آکادمی علوم اتریش و کادر تهیه کتاب…

ادامه مطلب...