سوگند نامه کیوکوشین کاراته

ما جسم و دل خود را پرورش میدهیم تا روحی استوار و نامتزلزل داشته باشیم راه راستین مبارزه را می پیماییم تا همواره حواس و روح خود را آماده نگه داریم با قدرتی راستین میکوشیم تا روح فروتنی را در خود بوجود بیاوریم ما نهایت فروتنی را رعایت خواهیم کرد به درجات بالاتر از خود احترام میگذاریم از خشونت می پرهیزیم و همواره به یاد پروردگار توانائیم ما هرگز موهبت انسان بودن را فراموش نخواهیم کرد و همواره در پرتو نور ایمان به عقل و قدرت می اندیشیم وخواسته های…

ادامه مطلب...