یکى از رازهاى موفقيت

?? یکی از رازهای موفقيت به راستی كه موفقیت من ، زمانی آغاز شد كه دست از جنگ هاى كوچك شستم و براى نبردهاى بزرگ آماده شدم و نبردهاى كوچك را به جنگجويان كوچك واگذار كردم. دست برداشتم از جنگیدن با کسانی که با بخل و حسادت با من برخورد می کردند. دست كشيدم از جنگیدن با افرادى كه به دليل نقصان ها و مشكلات روانى خودشان، مرا آزرده مى كردند. دیگر به دنبال جنگیدن برای اثبات حقوقم در خانواده نبودم!! ديگر سعی نکردم با ناديده گرفتن خودم، همه را…

ادامه مطلب...