یک قاچ کتاب: ورود محمد شاه از سفرنامه اولیویه

سفرنامه اولیویه

یک قاچ کتاب: ورود محمد شاه از جانب حاکم به ما اطلاع داده بودند که شاه روز دوازدهم یا پانزدهم سپتامبر وارد تهران خواهد شد. پس روز هفتم و هشتم دستور جمع آوری اسبابها و تدارک مراجعت برگ و ساز داده، روز نهم از تجریش به تهران وارد شدیم. در بین راه سوارهای بسیار دیدیم که از لشگرگاه مرخص شده به خانه های خود به دهات می رفتند. چون به شهر رسیدیم تمامی کوچه ها از نفرات عسکری مملو بودند. همچنان کاروانسرایی که در آن منزل داشتیم، حجرات و بیرون…

ادامه مطلب...