تأثیر خروج اتریش از پیمان مهاجرتی سازمان ملل بر پناهندگان

جهت شفاف سازی در مورد تأثیرات خروج دولت اتریش از پیمان مهاجرت سازمان ملل بر روند پناهجویی و پناهندگی در این کشور، تلویزیون تیام مصاحبه ای با سرکار خانم ندیمی، فعال حقوق بشر در امور پناهندگی، انجام داده که تقدیم می گردد.  

ادامه مطلب...