کمربندها در کیوکوشین کاراته.

کمربند چیست: در هنرهای رزمی مانند کاراته، تکواندو، جودو و… هنرجو را از نوع درجه و کمربند رنگی که به دور کمر خود بسته، میتوان از هم تشخص داد که هر یک دارای چه رده و درجه ای هستند. اولین بار این سیستم درجه ای توسط استاد جیگوراکانو بنیانگذار جودو وارد سازمان ورزش ژاپن شد و تا به امروز هست . رنگ کمربندها فلسفه خاصی دارد که به شرح آن می پردازیم : ۱-سفید :که به منزله پاکی و هنرجوی کاراته در بدو ورود به کاراته خام و ناپخته است .…

ادامه مطلب...