رادیو تیام؛ حقوق بشر در ایران

با درود
برنامه رادیو امروز رادیو تیام در وین (اتریش)
شنبه » 14.12.2019
ساعت: 16-15
موضوع بحث : حقوق بشر در ایران

با مهمانان برنامه : سرکار خانم پرستو فاطمی (کارشناس ارشد حقوق بشر )
جناب آقای ایثار پیشان ( کارشناس ارشد حقوق و دانش آموخته حوزه علمیه )
Rdio tiam
wien ( Österreich )
Samstag: 14.12.2019
15-16 Uhr
Die Themen :
Das Menschenrecht. Solidarität und Freiheit in Iran
Gäste:
Fr. Parasto Fatemi
Hr. Isar Pishan

مطالب مرتبط

Leave a Comment