چرا مدیران ورزشی بازنشسته، استعفا نمی دهند؟

چرا مدیران ورزشی بازنشسته، استعفا نمی دهند؟ مهدی زارعی گوشه ای از مزایایی که پست مدیریت ورزشی را جذاب می کند! چرا از خدمت دست برنمی دارند؟ مگر پشت میز ریاست چه خبری است که حاضرند از هر روش و ترفندی استفاده کنند اما این میز را رها نکنند؟ این سوالی است که شاید همه ما از خودمان پرسیده باشیم. در سالهای اخیر بارها و بارها از مدیرانی نام برده شده است که به سن بازنشستگی رسیده اند یا این که دوشغله و سه شغله بوده اند اما به هر…

ادامه مطلب...