رادیو تیام؛ آه از آن رفتگان بی برگشت…

رادیو تیام 

شنبه 11.01.2020 – ساعت 16-15 

پخش زنده، فرکانس 94.0 

شبم از بی ستارگی : شب گور
در دلم گرمی ِ ستاره ی دور
آذرخشم َگهی نشانه گرفت
َگه تگرگم به تازیانه گرفت
بر سرم آشیانه بست كلاغ
آسمان ،تیره گشت چون َپر ِ زاغ
مرغ ِ شبخوان كه با دلم می خواند
رفت و این آشیانه خالی ماند
آهوان، گم شدند در شب ِ دشت
آه از آن رفتگان ِ بی برگشت…

هوشنگ ابتهاج

مطالب مرتبط

Leave a Comment