رادیو تیام؛ قوانین جدید پناهندگی در اتریش

شنبه 14 یولی 2018
با سرکار خانم نیلوفر ندیمی کارشناس سازمان حقوق بشر در امور پناهندگی
به همراهی سحر، هادی ، ناطقیان و مدیریت محترم آقای رضا وطن
موضوع مورد بحث: قوانین جدید پناهندگی در اتریش

مطالب مرتبط

Leave a Comment