ایران 14            کامبوج  0 

 ایران 14            کامبوج  0 

بچه ها مچکریم !!! 

 

چه بسا ایران قهرمان جهام می شد…  

اگر زن هایش با دلی شاد و بی هیچ زور و اجبار 

در کنار مردانشان 

در استادیوم ها باشند 

صد افسوس که فرصت های طلایی را بابت 

تعصب اندک مایه گان از دست داده و می دهیم

یاد سحر آبی مان بخیر

کاش بودی دختر آبی ایران زمین، و می دیدی که همجنسانت یاد تو را در استادیوم چهار هزار پسری 

از اعماق وجود فریاد می زدند.

روانت در آرامش ابدی بادا !

 

مطالب مرتبط

Leave a Comment