برای علاقمندان به هنرهای رزمی تکواندو / ۴

#Tae-Kwon-Do

Für den aktiven Taekwondoin besteht Taekwondo nicht nur Kampf, sondern auch aus dem zahlreichen Sparring Arten, der Selbstverteidigung, dem Bruchtest, den Bewegungsformen und Hinführen zu einer Lebenseinstellung, die allgemeinhin als Do bezeichnet wird.
Über Do ( chinesische Tao ) ist viel geschrieben und gesprochen worden. Tatsächlich kann diese Begrif wohl nie ganz ausgelobtet werden.
#Taekwondo lehrt,
Schwierigkeiten zu überwinden, Schwache zu helfen, für das Gute und die Gerechtigkeit zu kämpfen, Selbstdisziplin zu üben, höflich zu sein und einander zu achten.Vor allem die anderen entgegengebrachte Achtung Ermutigt zur eigenen Leistungssteigerung. Die im Training erworben Achtung vor dem Trainer. und Persönlichkeit wird mit ebensolcher Selbstverständlichkeit auch Gegner entgegengebracht. Die verbeugung, der Gruß des Taekwondoin, ist nicht allein Höflichkeit, sondern in erste Linie Ausdruck tief empfundener Achtung für sein Gegenüber.

# تکواندو
برای تکواندوکاران فعال ، تکواندو نه تنها از مبارزه تشکیل می شود ، بلکه از انواع مختلف اسپارینگ ، دفاع از خود ، آزمایش شکستن ، اشکال حرکت و ایجاد نگرش نسبت به زندگی است که به طور کلی Do نامیده می شود. . درباره Do (تائو چینی) مطالب زیادی نوشته شده و صحبت شده است. در واقع ، این اصطلاح را هرگز نمی توان کاملاً ستود.
# تکواندو می آموزد
که بر مشکلات غلبه کند ، به افراد ضعیف کمک کند ، برای خوب و عدالت بجنگد ، خود انضباطی را رعایت کند ، مودب باشد و به یکدیگر احترام بگذارد و بیش از همه احترامی که به دیگران قائل است خود را تشویق می کند تا عملکرد خود را بهبود بخشد. احترام به مربی کسب شده در آموزش. و شخصیت برای مخالفان به همان اندازه طبیعی است. تعظیم ، سلام به تکواندوکاران نه تنها ادب است ، بلکه قبل از هر چیز ابراز احترام عمیق نسبت به همتای خود است.
#تکواندو #ورزش#قدرت#سلامتی #خودشناسی#تمرکز #آرامش #روحیه#قابلیت
#ادب
#Taekwondo#Sport

مطالب مرتبط

Leave a Comment