تمرینات روحی در کیوکوشین کاراته

اویاماسبک کیوکوشین‌کاراته یکی از هنرهای رزمی ست که  بر  قدرت و توان فوق العاده شخص تاکید زیادی دارد.

این سبک جدا از تمرینات قدرتی ،بر  تمرینات روحی و استقامتی نیز تاکید فراوانی دارد و پس از سال ها تمرین مکرر ، شخص دارای اندامی ورزیده و روحیه ای آسیب ناپذیر را بدست می آورد .

در کاراته تکیه اصلی بر حفظ سلامتی و همزمان جسم و روح است .در مبارزات کاراته و اساساً در فلسفه آن پیروزی به هر قیمتی بر حریف معنایی ندارد .هدف در کاراته پرورش روح ، لطافت گفتاری،افتادگی و بزرگ منشی است ، نه خشونت و طغیانگری و زورگویی بر افراد ضعیف .

ما در کیوکوشین‌کاراته جسم خود را پرورش میدهیم تا جسمی قوی و روحی استوار و نامتزلزل داشته باشیم .

اوس.

منبع:کتاب کیوکوشین کاراته .(ماساتاتسو اویاما)

مطالب مرتبط

Leave a Comment