رابطه ی سالم زوجها

?? رابطه ء سالم زوجها

در يك رابطه ء سالم ، موارد زير ديده مى شود:

? ١. به او مهر مى ورزد.

? ٢. براى ديدن او اشتياق نشان مى دهد.

? ٣. به او اعتماد مى كند.

? ٤. او را سرزنش نمى كند.

? ٥. محيط امنى برايش فراهم مى كند.

? ٦. به نيازهاى جنسى او به موقع پاسخ مى دهد.

? ٧. از داشتن روابط جنسى با او لذت مى برد.

? ٨. به جاى قهر طولانى ، با او در مورد حل مشكلات صحبت مى كند.

? ٩. او را در حد توان حماىت مى كند.

? ١٠. از لبخند زدن در مواقعى دريغ نمى كند.

? ١١. در مورد كارهايى كه او نيز در آن سهيم است ، مشورت مى كند.

? ١٢. براى جلب محبت و انجام ندادن خواسته هاى او دست به دامن بيمارى
نمى شود.

? ١٣. با زبانى نيش دار با او صحبت نمى كند.

? ١٤. وقتى تحت فشار و استرس روانى است ، محيط را براى او آرام مى كند.

? ١٥. او را با ديگران مقايسه نمى كند.

? ١٦. شرايط رشد و بالندگى او را فراهم مى كند.

? ١٧. به نظافت، بوى خوش و پوشيدن لباس مناسب اهميت مى دهد.

? ١٨. نكات ارزشمند در رفتارش را تأييد مى كند.

? ١٩. زبان بدن او را مى شناسد.

? ٢٠. او را سرزنش نمى كند.

? ٢١. به حرفهاى او با دقت گوش مى كند و محترمانه پاسخ مى دهد.

? ٢٢. او را با ديگران مقايسه نمى كند.

? ٢٣. براى او آزادى و خودمختارى قائل است.

? ٢٤. به حريم خصوصى او احترام مى گذارد.

? ٢٥. او را نوازش مى كند.

? ٢٦. با بهانه هايى او را شاد مى كند.

? ٢٧. با او وقت مى گذراند.

? ٢٨. موقع صحبت با او ارتباط چشمى برقرار مى كند.

? ٢٩. به سلامتى جسمانى و روانى او اهميت مى دهد.

? ٣٠ . با او همحسى دارد و در غم و شادى با او همنوايى مى كند.

? ٣١. شرايطى فراهم مى كند كه او بتواند افكار و احساساتش را عريان بيان كند.

? ٣٢. بيشتر از تشويق و قدردانى استفاده مى كند.

? ٣٣. او را تحت كنترل خود قرارنمى دهد.

? ٣٤. خشم خود را كنترل مى كند.

? ٣٥. در مواقعى او را مى بخشد.

? ٣٦. ” ما بودن ” براى او ارزشمند است.

? ٣٧. در تقسيم مسئوليت، عادلانه برخورد مى كند.

? ٣٨. زيبايى هاى ظاهرى و ويژگى هاى خوب رفتارى او را تحسين مى كند.

? ٣٩. به رفاه و نيازهايش در حد توان توجه مى كند.

? ٤٠ . به او برچسب نمى زند.

? ٤١. حق به جانب و خودخواه برخورد
نمى كند.

?? اين مطالب بر مبناى مطالعات علمى و تجربيات من در كلينيك از زوجهايى است كه براى مشاوره هاى خانوادگى و مشكلات ارتباطى مراجعه مى كنند.

دكتر مريم رجوعى
روانشناس بالينى

 

مطالب مرتبط

Leave a Comment