رابطه ی سالم زوجها

🌗🌓 رابطه ء سالم زوجها

در يك رابطه ء سالم ، موارد زير ديده مى شود:

🍁 ١. به او مهر مى ورزد.

🍁 ٢. براى ديدن او اشتياق نشان مى دهد.

🍁 ٣. به او اعتماد مى كند.

🍁 ٤. او را سرزنش نمى كند.

🍁 ٥. محيط امنى برايش فراهم مى كند.

🍁 ٦. به نيازهاى جنسى او به موقع پاسخ مى دهد.

🍁 ٧. از داشتن روابط جنسى با او لذت مى برد.

🍁 ٨. به جاى قهر طولانى ، با او در مورد حل مشكلات صحبت مى كند.

🍁 ٩. او را در حد توان حماىت مى كند.

🍁 ١٠. از لبخند زدن در مواقعى دريغ نمى كند.

🍁 ١١. در مورد كارهايى كه او نيز در آن سهيم است ، مشورت مى كند.

🍁 ١٢. براى جلب محبت و انجام ندادن خواسته هاى او دست به دامن بيمارى
نمى شود.

🍁 ١٣. با زبانى نيش دار با او صحبت نمى كند.

🍁 ١٤. وقتى تحت فشار و استرس روانى است ، محيط را براى او آرام مى كند.

🍁 ١٥. او را با ديگران مقايسه نمى كند.

🍁 ١٦. شرايط رشد و بالندگى او را فراهم مى كند.

🍁 ١٧. به نظافت، بوى خوش و پوشيدن لباس مناسب اهميت مى دهد.

🍁 ١٨. نكات ارزشمند در رفتارش را تأييد مى كند.

🍁 ١٩. زبان بدن او را مى شناسد.

🍁 ٢٠. او را سرزنش نمى كند.

🍁 ٢١. به حرفهاى او با دقت گوش مى كند و محترمانه پاسخ مى دهد.

🍁 ٢٢. او را با ديگران مقايسه نمى كند.

🍁 ٢٣. براى او آزادى و خودمختارى قائل است.

🍁 ٢٤. به حريم خصوصى او احترام مى گذارد.

🍁 ٢٥. او را نوازش مى كند.

🍁 ٢٦. با بهانه هايى او را شاد مى كند.

🍁 ٢٧. با او وقت مى گذراند.

🍁 ٢٨. موقع صحبت با او ارتباط چشمى برقرار مى كند.

🍁 ٢٩. به سلامتى جسمانى و روانى او اهميت مى دهد.

🍁 ٣٠ . با او همحسى دارد و در غم و شادى با او همنوايى مى كند.

🍁 ٣١. شرايطى فراهم مى كند كه او بتواند افكار و احساساتش را عريان بيان كند.

🍁 ٣٢. بيشتر از تشويق و قدردانى استفاده مى كند.

🍁 ٣٣. او را تحت كنترل خود قرارنمى دهد.

🍁 ٣٤. خشم خود را كنترل مى كند.

🍁 ٣٥. در مواقعى او را مى بخشد.

🍁 ٣٦. ” ما بودن ” براى او ارزشمند است.

🍁 ٣٧. در تقسيم مسئوليت، عادلانه برخورد مى كند.

🍁 ٣٨. زيبايى هاى ظاهرى و ويژگى هاى خوب رفتارى او را تحسين مى كند.

🍁 ٣٩. به رفاه و نيازهايش در حد توان توجه مى كند.

🍁 ٤٠ . به او برچسب نمى زند.

🍁 ٤١. حق به جانب و خودخواه برخورد
نمى كند.

💥💥 اين مطالب بر مبناى مطالعات علمى و تجربيات من در كلينيك از زوجهايى است كه براى مشاوره هاى خانوادگى و مشكلات ارتباطى مراجعه مى كنند.

دكتر مريم رجوعى
روانشناس بالينى

 

مطالب مرتبط

Leave a Comment