پندهای بزرگان کاراته

 

سوسای اویاما بزرگمرد کیوکوشین کاراته  براي كاراته ۲۰ قانون ابداع كرد به عقيده سوسای اویاما  هدف و مقصود كاراته تنها در پيروزي و مغلوب كردن نهفته نيست بلكه در به كامل رسانيدن شخصيت كاراته‌كاران است.

اين ۲۰ قانون به ترتيب عبارتند از :
۱- كاراته تنها آموزش در دوجو نيست و فراتر از آن است.
۲- فراموش نكنيد كاراته با ري (خم شدن براي اداي احترام) شروع و خاتمه مي‌يابد.
۳- در كاراته هرگز اول حمله نكنيد.
۴- كسي كه كاراته تمرين مي‌كند بايد جانب عدالت و انصاف را رعايت كند.
۵- اول بايد خودتان را بشناسيد بعدا مي‌توانيد ديگران را بشناسيد.
۶- پيشرفت روحي در اولويت نسبت به پيشرفت تكنيكي قرار دارد.
۷- ذهن بايد آزاد باشد.
۸- بدبختي و بد اقبالي از تنبلي مي‌آيد.
۹- كاراته يك تمرين براي تمام عمر است.
۱۰- كاراته را در تمام كارهاي خود وارد كنيد.
۱۱- كاراته مانند آب جوش است. اگر به آن حرارت ندهيد سرد خواهد شد.
۱۲- فكر نكنيد شما ناگزير به بردن هستيد. به اين فكر كنيد كه نبايد چيزي را از دست بدهيد.
۱۳- تصميمات خود را بر اساس توانايي رقيب اتخاذ كن.
۱۴- همگام با حريفتان حركت كنيد.
۱۵- به دست و پاهاي حريفتان طوري توجه كنيد كه انگار يك شمشير تيز است.
۱۶- وقتي منزل را ترك مي‌كني به اين فكر كن كه حريفان بي‌شماري منتظر تو هستند.
۱۷- حالت آماده بودن براي مبتديان است و بعد از آن فرد در حالت طبيعي قرار مي‌گيرد.
۱۸- كاتا يك چيز است و درگير شدن در يك نبرد واقعي يك چيز ديگر.
۱۹- فراموش نكنيد: قوت و ضعف قدرت. انبساط و انقباض بدن. كندي و سرعت تكنيك‌ها
۲۰- هميشه و هر زمان فكر و تدبير كنيد.

منبع:كتاب كيوكوشين كاراته.(اوياما)

Amir Mobarez

22.10.2018

اتریش .وین.

مطالب مرتبط

Leave a Comment