امان خدا!

امان خدا!

تو را هم می سپارم به 

امان خدا 

مثل همه آنهایی که مرا

به امان خدا سپردند

مثل تو که سپردن به امان خدا را

بر ابرام ماندن ترجیح دادی

تو را به دست حوادث خوب روزگار می سپارم

تو رامی سپارم به آب 

به آیینه و به هر چه که در دنیا خوشی اش می نامند

اما تو!

مرا به  امان خدا نسپار!

بگدار خدا خودش

چتری از امان 

بالای سرم بیفکند!

 

سحر 

30 مای 2021 . وین

مطالب مرتبط

Leave a Comment