به چیز های خوب فکر کن

به چیز های خوب فکر کن
مثلا به من !
به عشقی که بین ماست
به فرداهایی که خواهد آمد
به یواشکی های هیجان آور
فکر کن به موسیقی باد
به فریاد برگ ها ی زیر پایت
به سکوتی که لبریز عشق است، فکر کن

به چیز های خوب فکر کن
به چیز های خوب فکر کن

فکر کن به کوچه های بن بست پله وار پر از گل
فکر کن چه لذتی دارد پله پیماییی دو نفره
چه لذتی دارد وانمود کنی….
که من برنده باشم

فکر کن که اگر نبود اینها
چقدر کسالت بار بود
تحمل
روزهای سنگین این دنیای لعنتی!

اگر چیزی مانده است
که خوش کند لحظه هایمان را….
تو بنویس

سحر هاشمی

#کاتبه_ی_دربار-همایونی_سحر

WIEN 2021

مطالب مرتبط

Leave a Comment