رادیو تیام، با دکتر حسین لشکری

رادیو تیام    فرکانس:  94,0 Orange

شنبه: 25.06.2022 ، 4.تیر.1401

به وقت اروپا: 15-16 ، به وقت ایران :17.30

موفقیت تحصیلی و راهکارهای مربوطه با اجرای سحر و رضا 

با جناب آقای دکتر حسین لشکری. 

دکتری برنامه ریزی درسی- ۲۷ سال سابقه در حوزه برنامه ریزی درسی و کنکور 

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 

نخستین سفرم با اسبی آغاز شد 

که در جیبم جا می گرفت

از اتاق تا بالکن

سفر کوتاهی بود

اما من 

دریاها را پشت سر گذاشتم 

شهر های پر ستاره را 

از ابتدای جهان تا انتهای جهان رفتم

این تنها سفر بی خطر من بود 

#فیلم_یک روز بخصوص

 

 

مطالب مرتبط

Leave a Comment