شبیه تاریخ ایرانم!

 

شبیه تاریخ ایرانم!

شبیه تاریخ ایرانم!
گاه پر از فراز
گاه پر از فرود

گاه انقلاب می کنم، بنیان می افکنم
شبیه ۵۷

سیاستم گل می کند گاهی بی هیچ دلیل
بریتانیا می شوم
در لژم، فراماسون!

 روسیه می شوم گاهی
نشانه می روم
قلب عباس میرزا را

گاه مثل شیخ جنید
تارک می شوم در خانقاه

گاه رئوفم، کمی مهربان
از کریم خان فراتر

بی بی مریم می شوم گاهی
فاتح پایتخت دل ها 

گاه خسته ام از فتحعلی شاه بودن
پس می دهم
دل های تصرفی را

گاه امیر دارالفنونم

گاه ملی می کنم
سر سخت تر از مصدق
دل ها را به نام

رضا شاه می شوم
زلف می دهم بر باد 
می کشم خط آهنی
از امتداد نگاه تو  تا دل خسته ی خودم

گاه شهریور بیستم!
توفانی
‌وحشی
پر درد
پر از اشغال…

گاه خلیج پارسم!
آبی
آرام
پر از وقار، پر از  شکوه

شبیه تاریخ ایرانم!
مملو از
بودن ها و نبودن ها
فراز ها و فرود ها
پر از باید ها و نباید ها
حسرت و آه
پر از شادی ها و شعف ها!

سحر
یک ژوئن 2021
وین

 

 

 

 

 

مطالب مرتبط

Leave a Comment