فصل شانزدهم قطار سرنوشت

فصل شانزدهم

  در این اندیشه بودم که خدا را شکر از کم محلی من ورود برادرم به اتاق و صحبتهای او مثل اینکه دست بردار نیستند و انگار عروس گمشده خودشون را پیدا کردن و یک گام جلوتر آمدند و تصمیم دارن شرینی بخورن و نامزد کنیم؟!! جوابی در مقابل این حرف برادرم نداشتم نمیدانم چرا او نمیتوانست مرا درک کند وقتی سکوت و غم مرا دید گفت. من نمیگذارم تو هم مثل خواهرت کسی را که ما نمیشناسیم وارد زندگی کنی و درد سرهای آنهم برای ما خواهد بود….لحظه ای با ملایمت کنارم نشست و دستی به موهایم کشید و گفت. خواهر جان من ترا بیشتر از همه میشناسم و همچنین این جوان را میدانم با هم خوشبخت خواهید شد! گفتم. برادر عزیز تو میشناسی من که او را فقط یکبا بیشتر ندیدم و حتی او را هم به چشم همسر نگاهم نکردم چطور میتوانم یک عمر زیر یک سقف زندگی کنم خواهش میکنم در این یک مورد مرا آزاد بگذارید و لطفا دخالت نکنید با لحن التماس آمیز ادامه دادم. عشق و علاقه در اولویت زندگی مشترک برایم قرار دارد و نه هیچ چیز دیگری…. گفت. علاقه بعد از ازدواج ریشه دارتر و عمیقتر خواهد شد و همین تضمین خوشبختی تو هست.

هر چه گفتم حرف خودش را میزد و به خواسته من کوچکترین توجهی نداشت؟ زورگویی مرد سالاری حرف خود را به کرسی نشاندن کار دیگری از او بر نمیامد همین حال و روحیه مرا تضعیف میکرد و مجددا به سمت بیماری سوق میداد. یک عمر اعتیاد لعنتی پدرم علاوه بر باد دادن مخارجی که میبایست خرج خانواده  شود در عوض دود میشد و بهوا  میرفت در زندگی آینده و سر نوشت ما آنچنان تاثیر گذار بود که متاسفانه نسلهای بعدی ما هم از چنین بلای خانمان سوزی در امان نخواهند بود و دودش به چشم آنها هم خواهد رفت….  برادرم راه پدر را طی میکند وهمان ضربه های کمربند پدر اثراتش در جسم و جانش و روح ما باقی میماند بنابراین هر کدام از ما از خود بروز میدهیم که باز تاب همان صحنه ها و فقری که دست سرنوشت ناخواسته در دامان ما یک عمر نهاده بود هنوز هم دست بردار نیست هراز گاهی به زندگی الهام دختر دکتر ثریا غبطه میخورم و آرزوی جایگاهی همانند او را داشتم که خانواده مهربان انها او را از همه چیز بی نیاز کرده و کاملا به اوج خوشبختی او را رسانده اند الهام یقینا قدر اینهمه نعمت را نمیداند چرا که هرگز روزهای سیاه فقر و تنهایی ضرب و شتم خانواده را ندیده کار در سن بسیار پایئن را در سرما بدون بالا پوش مناسب تجربه نکرده؟؟

مطالب مرتبط

Leave a Comment