پیکی از دارالفنون

هو
قربان خاکپاى جواهرآساى مبارکت شوم!

 مستدعى از خاکپاى مبارك چنان است که در این مسئله حکم فرموده، . الامرالاقدس الاعلى مطاع! ما نیز پیگیر آن جوانک سیه موی شدیم. این اوقات شنیده میشود و هم مخبری برایمان خبر آورده است  که باز هم آن جوانک سپید روی سیه موی ….. چه نام داشت؟ به خاطر داشتیم  ! بس که بی وقفه  به غایت سرعت حرافی می کند  …. هادی نامی بود که خضابش می گفتند…. به گمانم! 

این نوبت باز تیاتر در آورده پا در کفش پهلوانان می کند و از ورزش و تعلیم جسم سخن میگویدو خانه زادان را مجبور به دادن چنین التزامی کند؛ جانم به فدایتان این قسم مبدعات را از کدام قوطی عطار در می آوردند، الله اعلم!!!
امیر کبیر از دارالفنون پیکی گسیل کرده، عریضه ایی در دست… که این جوانک با استعداد است راهی اش کنید به دارالخلافه، امان نامه ایی  بدستش بدهید، به طهران که وارد شد؛ یکراست ببریدش به نظمیه و از آنجا با محافظی تا دارالفنون معیة کنید. به دارالفنون که نزدیک شد هر چه امیر امر کرد همان را انجام دهید.

جانم بفدایتان… صحت دارد این روایات ؟ جوانک قابل است ؟یا به سبب نزدیکی به برخی از اصحاب فن آن همه مورد توجه و پیگیری است؟ باز هر قسم امر قدر قدرتان صادر شود، اطاعت آن بر خانه زادان واجب است.  

شامگاه دیشب ، ویننا باران بی امان میبارید و هوا اندکی خنک، با سفرای بلاد خارجه و شاهزاده سالار السلطنه در اندرونی قنسولگری اختلاط میکردیم جوانک را دیدیم در همان دستگاه ساخت خارجه! تیاتر در می آورد و چیزهایی می گفت به جد! جدید،  که ما سر در نمی آوردیم!  آنچه عارضمان شد، این بود، که به تن و پرورش آن مربوط است .  تیاترش حکما! مقبول بوده که التفات امیر را به خود جلب کرده است البته. در این فقرة مساله اگر اجازه بفرمائید از حضور مبارك مستدعى بشوم، علی ای الحال اندکی تامل فرموده، امر  امیر از دارالفنون برسد، ببینیم رای امیر چیست و چنان مقبول افتاد جوانک را مرتبه ایی در خور و لقبی در شان اعطا کنیم. تا معلوم شود که تا چه اندازه مشمول عنایات ملوکانه و توجهات قبله عالم گردیده است و بدیهی است که هرگز از عهدة ِ شکر عشري از اعشار این مراحم بر نمیتواند آمد، مگر به خدمت و اطاعت.  

خاک پای قبله ی عالم

کاتبه دربار همایونی

سحرالملوک به سنه سلخ شهر 31 مای 2021 میلادی 

نمسا- ویننا

مطالب مرتبط

Leave a Comment