ﭘــﮕﺎه ﭘﺮوﯾــﻦ

 

ــﮕﺎه ﭘﺮوﯾــﻦ

ﺳــﺎل 2543 ﺷﺎﻫﻨﺸــﺎﻫﯽ اﯾــﺮان ﺑﺮاﺑــﺮ ﺑــﺎ 1363 ﺧﻮرﺷــﯿﺪي و 1984 ﻣﯿــﻼدي در اﯾــﺮان ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷــﺪ. اوﻟﯿــﻦ ﻓﺮزﻧــﺪ ﺧﺎﻧــﻮاده ﺧــﻮد ﺑــﻮد. او از ﻫﻤــﺎن ﮐﻮدﮐــﯽ در ﺳــﺨﻦ ﮔﻔﺘــﻦ و دﯾﮕــﺮ اﻋﻤــﺎل ﺧــﻮد، ﻧﺒــﻮغ ﺧــﻮد را ﺑــﻪ اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﻧﺸــﺎن داد. ﺧﺎﻧــﻮاده وي در ﺳــﻦ 2 ﺳــﺎﻟﮕﯽ او ﺑﺪﻟﯿــﻞ ﺷــﻐﻞ ﭘــﺪر در ﮐﺸــﻮر ﮐﻮﯾــﺖ اﻗﺎﻣــﺖ ﮔﺰﯾﺪﻧــﺪ. ﭘﺪرﺑــﺰرگ او اوﻟﯿــﻦ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷــﮏ اﯾﺮاﻧــﯽ در آن ﺟــﺎ ﺑــﻮد. در ﺳــﻨﯿﻦ ﮐﻮدﮐــﯽ ﺑــﻪ زﺑــﺎن ﻫــﺎي ﭘﺎرﺳــﯽ، اﻧﮕﻠﯿﺴــﯽ، ﻋﺮﺑــﯽ و اردو ﺳــﺨﻦ ﻣﯿﮕﻔــﺖ.
در ﺳــﻦ 5 ﺳــﺎﻟﮕﯽ آﻣــﺎده ورود ﺑــﻪ ﻣﺪرﺳــﻪ ﺑــﻮد اﻣــﺎ ﻃﺒــﻖ ﻗﺎﻧــﻮن آﻣــﻮزش و ﭘــﺮورش ﮐﻮﯾــﺖ، ﺳــﻦ ورود ﺑــﻪ ﻣﺪرﺳــﻪ از 7 ﺳــﺎﻟﮕﯽ آﻏــﺎز ﻣــﯽ ﺷــﺪ. ﺑــﻪ ﻧﺎﭼــﺎر ﺧﺎﻧــﻮاده وي، او را در ﮐﻮدﮐﺴــﺘﺎن ﺛﺒــﺖ ﻧــﺎم ﻧﻤﻮدﻧــﺪ و در ﺳــﻦ 6 ﺳــﺎﻟﮕﯽ ﺑــﺎ اﻧﺠــﺎم آزﻣــﻮن ﻫــﺎي ﻫــﻮش و ﻣﺴــﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﯾــﺮ ﻣﺪرﺳــﻪ وي ﺗﻮاﻧﺴــﺖ ﺑــﻪ ﮐﻼس اول راه ﯾﺎﺑــﺪ. ﺑﻌــﺪ از اﺗﻤــﺎم ﺳــﺎل اول، وي ﻣﻮﻓــﻖ ﺑــﻪ ﮐﺴــﺐ ﺑﻬﺘﺮﯾــﻦ درﺟــﻪ در ﺑﯿــﻦ ﺗﻤــﺎم داﻧــﺶ آﻣــﻮزان آن دوره ﮔﺮدﯾــﺪ. ﺗﺎﺑﺴــﺘﺎن آن ﺳــﺎل ﺑــﻪ ﻫﻤــﺮاه ﻣــﺎدر و ﺑــﺮادر ﮐﻮﭼﮑــﺶ ﺑــﺮاي ﺗﻌﻄﯿــﻼت راﻫــﯽ ﻣﺴــﺎﻓﺮت ﺑــﻪ اﯾــﺮان ﻣﯿﺸــﻮد ﮐــﻪ ﺑــﻪ ﻓﺎﺻﻠــﻪ ورود ﺑــﻪ اﯾــﺮان، ﻓــﺮداي آن روز ﺟﻨــﮓ ﺑﯿــﻦ ﮐﻮﯾــﺖ و ﻋــﺮاق آﻏــﺎز ﻣﯿﮕــﺮدد. در اﯾــﻦ ﻫﻨــﮕﺎم ﺑﻌــﺪ از اﺗﻤــﺎم ﺗﺎﺑﺴــﺘﺎن، ﻣــﺎدر او را در ﻫﻤــﺎن ﺳــﻦ 7 ﺳــﺎل در ﻣﺪرﺳــﻪ اﯾــﺮان ﺛﺒــﺖ ﻧــﺎم ﻣﯿﮑﻨــﺪ و در اﯾــﺮان ﺗﺤﺼﯿــﻞ را ﺗــﺎ ﺳــﺎل ﺳــﻮم اﺑﺘﺪاﯾــﯽ اداﻣــﻪ ﻣﯿﺪﻫــﺪ و ﭘــﺲ از 3 ﺳــﺎل و ﭘﺎﯾــﺎن ﺟﻨــﮓ ﺑــﻪ ﻫﻤــﺮاه ﻣــﺎدر و ﺑــﺮادرش ﺑــﻪ ﮐﻮﯾــﺖ ﻧﺰد ﭘــﺪر ﺑــﺎز ﻣﯿﮕﺮدد. ﺑــﻪ دﻟﯿــﻞ ﻣﺪرﺳــﻪ رﻓﺘــﻦ در اﯾــﺮان و ﺑــﺪور ﺑــﻮدن از آﻣــﻮزش ﭼﻨﺪوﺟﻬــﯽ در اﯾــﺮان، او ﺑــﻪ ﻧﺎﭼــﺎر در ﻣﺪرﺳــﻪ اﯾﺮاﻧــﯽ در ﮐﻮﯾــﺖ اداﻣــﻪ ﺗﺤﺼﯿــﻞ ﺧــﻮد را ﺗــﺎ ﺳــﻮم دﺑﯿﺮﺳــﺘﺎن در رﺷــﺘﻪ ﻋﻠــﻮم ﺗﺠﺮﺑــﻰ ﻣﯿﮕﺬراﻧــﺪ. او ﺑــﺮاي اداﻣــﻪ ﺗﺤﺼﯿــﻞ ﻣﺠــﺪدا ﺑــﻪ اﯾــﺮان ﺑــﺎز ﻣﯿﮕــﺮدد و ﭘﯿــﺶ داﻧﺸــﮕﺎﻫﯽ ﺧــﻮد را در ﭘﯿــﺶ داﻧﺸــﮕﺎﻫﯽ ﭘﺮوﯾــﻦ در ﻫﻤــﺪان ﺑــﻪ اﺗﻤــﺎم ﻣﯿﺮﺳــﺎﻧﺪ. ﺳــﭙﺲ در آزﻣــﻮن داﻧﺸــﮕﺎه ﺑﻮﻋﻠــﯽ ﺳــﯿﻨﺎ ﻫﻤــﺪان در رﺷــﺘﻪ ﻋﻠــﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘــﯽ ﮔﺮاﯾــﺶ ﻣﺪﯾﺮﯾــﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ رﯾــﺰي ﻗﺒــﻮل ﻣﯿﺸــﻮد و در 7 ﺗــﺮم ﺑــﺎ داﻧﺸــﺠﻮي ﺑﺮﺗــﺮ در ﻫــﺮ ﺗــﺮم ﻓــﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿــﻞ ﻣــﯽ ﮔــﺮدد. در ﻃــﯽ اﯾــﻦ دوران، ﺑﻌﻨــﻮان ﻣﺸــﺎور و ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ رﯾــﺰ ﺗﺤﺼﯿﻠــﯽ در داﻧﺸــﮕﺎه و ﻣﻮﺳﺴــﻪ ﺳــﻨﺠﺶ ﺗﮑﻤﯿﻠــﯽ و ﮔﺰﯾﻨــﻪ دو ﻓﻌﺎﻟﯿــﺖ ﻣﯿﮑﻨــﺪ. ﺑﻌــﺪ از ﻓــﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻠــﯽ در ﻣﻘﻄــﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳــﯽ، ﺑــﻪ دﻟﯿــﻞ ﻣﻌــﺪل ﺑــﺎﻻ در ﻣﻘﻄــﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳــﯽ ارﺷــﺪ ﺑــﺪون آزﻣــﻮن در رﺷــﺘﻪ ﺗﺎرﯾــﺦ و ﻓﻠﺴــﻔﻪ ﺗﻌﻠﯿــﻢ و ﺗﺮﺑﯿــﺖ در دوره روزاﻧــﻪ داﻧﺸــﮕﺎه ﺑﻮﻋﻠــﯽ ﺳــﯿﻨﺎ ﻫﻤــﺪان ﭘﺬﯾﺮﻓﺘــﻪ ﻣﯿﺸــﻮد و ﺑــﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾــﻦ ﻧﻤــﺮه ﻗﺒﻮﻟــﯽ در دﻓــﺎع از ﭘﺎﯾــﺎن ﻧﺎﻣــﻪ ﺧــﻮد ﻓــﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿــﻞ ﻣــﯽ ﮔــﺮدد. ﻫﻤﭽﻨﯿــﻦ او در داﻧﺸــﮕﺎه ﻋﻠﻤــﯽ- ﮐﺎرﺑــﺮدي ﺑﻌﻨــﻮان اﺳــﺘﺎد و ﻣــﺪرس در داﻧﺸــﮕﺎه ﺑﻮﻋﻠــﯽ ﺳــﯿﻨﺎ ﻫﻤــﺪان ﻓﻌﺎﻟﯿــﺖ ﻧﻤــﻮده اﺳــﺖ. در ﺳــﺎل 1391 ﻋﻀــﻮ ﮐﻤﯿﺘــﻪ داورى ﺑﯿــﻦ اﻟﻤﻠﻠــﻰ ﭘﯿﻮﺳــﺖ ﻧــﮕﺎرى ﻓﺮﻫﻨﮕــﻰ اﺳــﺘﺎن ﺑﻮﺷــﻬﺮ ﺑــﻮده اﺳــﺖ. وى ﻧﯿــﺰ ﮐﺘﺎﺑــﻰ را در زﻣﯿﻨــﻪ ﺑﺎﻧــﮏ ﺳــﻮاﻻت ﻓﻠﺴــﻔﻪ ﺗﺮﺑﯿــﺖ ﺑــﻪ ﭼــﺎپ رﺳــﺎﻧﯿﺪه اﺳــﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿــﻦ ﻋﻼﻗــﻪ ﺷــﺪﯾﺪ او از ﮐﻮدﮐــﻰ ﺑــﻪ ﻧﻘﺎﺷــﻰ و ﻫﻨــﺮ ﻋﺎﻣﻠــﻰ ﺷــﺪ ﮐــﻪ در اﯾــﻦ راه ﻗــﺪم ﮔــﺬارد و ﮐﺎرﻫــﺎى ﻫﻨــﺮى ﺧــﻮد را ﺑﻄــﻮر ﺣﺮﻓــﻪ اى دﻧﺒــﺎل ﮐﻨــﺪ، وى ﺗﻮاﻧﺴــﺖ ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎﻫﻰ از آﺛــﺎر ﺧــﻮد را در ﺷــﻬﺮ ﻫﻤــﺪان ﺑﺮﮔــﺰار ﻧﻤﺎﯾــﺪ. او ﺳــﭙﺲ ﺑــﻪ دﻧﺒــﺎل اداﻣــﻪ ﻋﻼﻗــﻪ ﺧــﻮد و ﻧﻮﺷــﺘﻦ ﺗــﺰ دﮐﺘــﺮا ﻣــﻮرد ﭘﺬﯾــﺮش داﻧﺸــﮕﺎه ﻫــﺎي ﺗﻬــﺮان ﻗــﺮار ﮔﺮﻓــﺖ اﻣــﺎ ﺑــﻪ دﻟﯿــﻞ اﺧﻄــﺎر در ﺣــﺬف ﮐــﺮدن ﻣــﻮاردي در اﻣــﻮر ﭘﮋوﻫﺸــﯽ، از اداﻣــﻪ ﺗﺤﺼﯿــﻞ در ﻣﻘﻄــﻊ دﮐﺘــﺮا ﺑﺪﻟﯿــﻞ ﭘﺎﯾﺒﻨــﺪ ﺑــﻮدن ﺑــﻪ اﺻــﻮل و ﻋﻘﺎﯾــﺪ ﺧــﻮد در اﯾــﺮان ﻣﻨﺼــﺮف ﺷﺪ. ﺳــﺮاﻧﺠﺎم او در ﭘــﯽ ﮔﺮﻓﺘــﻦ ﭘﺬﯾــﺮش ﺗﺤﺼﯿﻠــﯽ از داﻧﺸــﮕﺎه وﯾــﻦ، در ﺳــﺎل 2014 رﻫﺴــﭙﺎر ﮐﺸــﻮر اﺗﺮﯾــﺶ ﮔﺮدﯾــﺪ و در ﺳــﺎل 2019 ﺑــﻪ ﻋﻀﻮﯾــﺖ اﻧﺠﻤــﻦ روان ﺷﻨﺎﺳــﯽ ﻓــﺪرال اﺗﺮﯾــﺶ درآﻣــﺪ. در ﺣــﺎل ﺣﺎﺿــﺮ وي، ﻋــﻼوه ﺑــﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿــﺖ ﻫــﺎي ﻣﺴــﺘﻤﺮ ﻋﻠﻤــﯽ در زﻣﯿﻨــﻪ ﺗﻌﻠﯿــﻢ و ﺗﺮﺑﯿــﺖ، ﭘﮋوﻫــﺶ و ﺗﺤﻘﯿﻘــﺎت ﺧــﻮد را در زﻣﯿﻨــﻪ ي ﺗﺎرﯾــﺦ اﯾــﺮان و ﻣﯿﺘﺮاﯾﯿﺴــﻢ اﻧﺠــﺎم ﻣــﯽ دﻫــﺪ.

منتظر مقاله ام  درباره ی”  بررسي اثربخشي آموزش تفکر خلاق بر خودکنترلي دانش آموزان مقطع ابتدایي شهرستان بوشهر  ” از وب سایت تیام باشید. 

 

وین، اتریش 

14.11.2019

 

مطالب مرتبط

Leave a Comment