حسادت

 
 
حسادت
متاسفانه باید اعتراف کرد  که اگر چنانچه این حس ناخوشایند بیحد و بیمار گونه گردد ،بزرگترین آسیب اش را ابتدا بخود آن شخص میرساند!؟ با اتلاف وقت، ببطالت گذراندن اوقات گرانبها، غافل شدن از مشکلات خود، بهدر دادن نیرویی که صرف کنکاش کردن زندگی دیگران میکند، فکر واندیشه خود را درگیر نقشه شوم و ماهرانه ای که از اوج پایین کشیدن افرادموفق است و آنرا با لجاجت تمام به انجام میرساند؟! که اگر تمامی این فرصتها را با ممارست در کارهای خویش میکرد؛ مدتی نمیگذشت که خود را به ایده ال میرساند، چه بسا از افراد موفق هم پیشی میگرفت؟! یکی از بزرگترین لطمه هایی که بخودش وارد خواهد آمد این هست که در اثر خود خوری و رشک ورزیدن به افراد بزرگ ؛ به پیری زود رسی مبتلا میگردد و انواع و اقسام امراض بسراغش یک بیک خواهند آمد؟! در قلبش نقطه کور تیره و تاری قرار میگیرد که روز بروز بر وسعت آن افزوده گشته و بنا گاه سراسر وجودش را این حس بیمار گونه در بر خواهد گرفت.
اینچنین افراد تنها هستند و همواره زندگی برایشان عذاب آور غیر قابل تحمل میشود و هرگز آرامش پیدا نمیکنند! از موفقیت دیگران رنج میبرند میبایست تاکید نمود که بالاتر از خود را بهیچوجه تاب و توان دیدنش را ندارند؟! همین امر موجب آن میشود که در زندگی چیزی جز بدبختی را مشاهده ننمایند و نکات مثبت خویش را که قطعا بیشمار هم هستد فراموش کند در حقیقت پا این احساس نا خوشایند بی هیچ وپوچ دو روزه عمر را بیهوده با افکار نخ نما و پوسیده سپری مینماید!؟ در حالیکه میشد از مواهب زندگی بهره بیشتری ببرد میتوانست در عوض بخل و حسادت با داشتن دیدگاه مثبت تری به اطراف نگاه کند و نکات مثبت زندگی خود را بر رسی نموده آنگاه به نتایج بسیار خوبی دست پیدا میکرد. هنگامیکه از خوشبختی دیگران خوشحال میشوی، بیشک این نیرو بخود ما باز خواهد گشت و زمانی نمیگذرد درست بهمان صورت سعادت در خانه ما را هم بصدا در میآورد و کبوتر خوشبختی روی شانه ما هم خواهد نشست و نیکبخت خواهیم شد. خوشبختی در قانع بودن و رضایتمندی هر آنچه که در زندگانی داریم میباشد. البته رقابت سازنده میتواند مثمر ثمر بوده باشد اما بدگویی کردن و کوچک شمردن دیگران نه بما شخصیت میبخشد نه از منزلت آن شخص موفق ذره ای کاسته میشود؛ این خود نشان دهنده کمبود و حس ناخوشایند حسادت را بیان مینماید!؟
اگر چنانچه این احساس از حد و مرزش عبوررکند و بیک بیماری مبدل گردد چه جنایتها و چه وقایع سنگینی دور از انتظار رخ خواهد داد! من شاهد دیدن داستان واقعی حسادت بیمار گونه ای بودم که موجب حیرت و تاسف میشود!؟کارهایی که خواهر بزرگتر در حق خواهر کوچکتر که برتر از خودش بود روا میداشت هر آنچه سعی در توان داشت انجام میداد از طروق مختلف برای از بین بردن و نابودی او با کمال تاسف کوشش می نمود اما هر بار او را مدتی به بیمارستان انداخته و پس از بتاخیر افتادن کارهایش ظاهرا بهبودی نسبی حاصل میشد اما با تاسف از این ضربه تا مدتها ضعف بر بدن نحفیف دخترک مشهود بود تا اینکه سپس جلوی پیشرفت و راه تحصیل او را سد نمود و نهایتا چون هنوز محبوب بود خواهر بد سیرت و حسود تصمیم گرفت زیبایی او را تهدید نماید و موفق هم شد اما همچنان بازی سرنوشت خواهر را به پیش میراند چون در حقیقت ظواهر و چیزهایی که او میاندیشید این امر را ممکن نساخته بود بلکه قلب پاک و نیت پاکش بود که خواهر کوچکتر را محبوب نموده و مورد توجه قرار میداد؟ اما قلب او که مملو از حسادت بود این حقیقت را درک نمینمود و از ذهن مریض او کاملا این مسئله خارج و همچنان برای بیرون راندن از میدان و بنمایش گذاشتن خودش تلاش مذبوحانه ای را بکار میبرد تا اینکه او را از پله های ساختمان  بپایین انداخت و کشت و انتقام خودش را گرفت!؟ از او سئوال کردند چرا خواهرت را بقتل رساندی گفت. خواهرم همیشه مورد توجه بود از همان کودکی خانواده تنها از او تعریف و تمجید میکردند و باو بها میدادند؟
موفق بود در تحصیل در ازدواج در زیبایی از من سر بود من بعنوان یک زن نمیتوانستم خودم را مطرح کنم و هیچگونه عرض اندامی داشته باشم!؟هر چه تلاش کردم برای نابودیش نشد تا بلاخره این سد را از پیش پای خودم با کشتن خواهرم برداشتم !؟؟البته چنین رفتار و کردار عجیب را باید ریشه اش را در کودکی جستجو کرد تا سر نخهایی بدست آید و از رسیدن تا باین مرحله پیشگیری نمود؟! یکی از آن موارد فرق گذاشتن و یا تبعیض قائل شدن بین بچه ها یکی را برتر از دیگری شمردن، آنگاه با دست خود ریشه حسادت را در ذهن و قلب پاک و ساده آنها از همان کودکی مینشانیم و ثمره اش در بزرگ سالی این خواهد شد که با تاسف فراوان ناظر بر اینچنین وقایع وحشتناکی خواهیم بود …….
ملیحه ضیایی فشمی
15.10.2021

مطالب مرتبط

Leave a Comment