اعتماد و امید داشتن

اعتماد و امید داشتن
در دنیای کنونی ما بسیاری از کلمات و واژهگانی هستند که زندگی بر مبنای آنها استوار شده و برپایه آن گردونه دوار در حرکت هست و میچرخد؟ بنابراین روزها و شبهای ما بوجود میآیندو عمر گران بهای ما بسرعت برق و باد میگذرد. که اگر اینها نبودند شاید زندگی هم بی ثمر و کسل کننده و غیر قابل ادامه میشد!؟ کلمات بسیاری را در این محدوده شامل میگردد اما از بین آنها دوکلمه شاخص امیدو اعتماد را باید نام برد که غیر قابل انکار هست و باعث تداوم زندگی و ادامه آن میشود. اگر چه این کلمات بظاهر کوتاه و اما درحقیقت معانی بسیار گسترده ای را در بر خواهند گرفت؟ اگر یکی از آنها نباشد پایه و ستون زندگی لنگ شده و مختل میگردد! بنابراین آینده بسیار تاریکی را میتوان پیش بینی نمود با کمبود چنین واژهگان نیکو؛ البته امید واهی داشتن هم از آن مواردیست که اهداف کمتر به سرانجام میرسند، چه بسا نهایت امر به شکست هم منجر خواهد شد.
بنابراین میبایست امید و آرزوهای ما معقول و بنوعی قابل اجرا باشند، قطعا شکستی در پی نداشته و براحتی به آن خواسته خواهیم رسید و امیدوارتر از گذشته با روحیه ای عالی به راه خود ادامه میدهیم. ممارست نمودن و کوشش کردن و امید بزندگی داشتن؛ همان واژه ایست که در حقیقت جهان را در پاشه خود میچرخاند. هر لحظه نیکوتر از قبل به پیش میبرد و پله های ترقی را بسرعت پشت سر میگذارد تا به آرزوهای بشر جامه عمل و حقیقت بپوشاند که به آمال خود هر چه با شکوهتر برسند. اما اگر در این میان چیزی بنام اعتماد را حذف کنیم؟؛ باز هم زندگی به بنبست و شکست منجر خواهد شد؛ زیرا این کلمه یعنی اعتماد همه موارد زندگی را شامل گردیده، طیف گسترده ای را در بر میگیرد، اعم از افراد خانواده همسر و فرزندان تا فروشنده، کسبه و مغازه دار، محلی که در آن شاغل هستیم و کار میکنیم همه و همه……
اگر چنانچه چند نفر بیخرد در این میان پیدا شوند که اعتماد ما را سلب نمایند و از اطمینانی که ما بآنهاداشتیم سو استفاده نموده و مرتب دورغ بگویند و ما را مایوس نمایند؟! پیداست که دیری نمیگذرد همه از یکدیگر میگریزند و سنگ روی سنگ بند نخواهد شد و ریشه بی اعتمادی گسترده شده جهان را مسخر میکند!؟ هاله ای از ابهاماتی که با دروغ ساخته شده، همه پیرامون ما را فرا خواهد گرفت، ناباوری و بی اعتمادی غوغا میکند و بلاخره بنیان جامعه متزلزل، فرو پاشیده و از پای در خواهد آمد! و هر روز شاهد افرادی که یک کلاه در دست و با دست دیگری کلاه سرشان را محکم گرفته که باد آنرا نبرد شاید روزها اندیشه میکنند برای پیدا کردن کسی که درست کلاه اندازه سرش باشد و با ترفندهای زیادی به این آرزو رسیده و فرد زمین خورده را هم در عوض یاری نمودن لگد محکمی هم نثارش کرده، بی تردید جایش را هم تصاحب میکنند؟! که اگر اینهمه زمان و اندیشه را جهت کار مثبت و بهتری صرف نموده بودند، در اینصورت زندگی بیهوده ای ببطالت را هرگز دنبال نمیکردند. واژه اعتماد بهمراه خود حرفهای زیادی برای گفتن دارد شجاعت در رفتار و کردار، راستگویی، درستی، پاکی ، صداقت، وجدان کاری، پایبند به قول و قرارها، وفای بعهد، اجرای صحیح و بموقع تمامی آن وعده هایی را که میدهیم و خیلی چیزهای خوب دیگر…. آنگاه با دارا بودن تمامی این خصوصیات نیکو و عالی پیداست دنیایی متفاوت با همگان خواهیم داشت و بهشت برینی که آرزویش را داریم در همین دنیا تجربه خواهیم نمود!؟
 
نویسنده ملیحه ضیایی فشمی
20.11.2021

مطالب مرتبط

Leave a Comment