دروغ / ۱


دروغ / ۱
******
دور داشتن دروغ
 
? آرزوی داریوشِ بزرگ، ۲۵۰۰ سالِ پیش، برایِ ایران‌زمین، در سنگ‌نبشته‌ای از پارسه (تختِ جمشید)

?«اهورامزدا این کشور را بپاید از سپاهِ دشمن، از خشکسالی و از دروغ. به این کشور نیاید، نه سپاهِ دشمن، نه خشکسالی و نه دروغ.»

?آوانویسیِ پارسه (پارسیِ باستان):
(۱) ایـمـام (۲) دَهـیـائـوم (۳) اَهـورَ‌مَـزداهْ (۴) پـاتـووْ (۵) هَـچـا (۶) هَـئـیـنـایـا (۷) هَـچـا (۸) دُشْ-یـارا (۹) هَـچـا (۱۰) دْرَئـوگَـه (۱۱) اَبـیْ (۱۲) ایـمـام (۱۳) دَهـیـائـوم (۱۴) مـا (۱۵) آجَـمـی‌یـا (۱۶) مـا (۱۷) هَـئـیـنـا (۱۸) مـا (۱۹) دُشْ-یـارَم (۲۰) مـا (۲۱) دْرَئـوگَـه.

?گردانشِ واژه به واژه به پارسیِ نو:
(۱) این (۲) کشور/ سرزمین (۳) اهورامزدا (۴) بپاید/ بپایند (۵) از (۶) سپاهِ دشمن (۷) از (۸) دش‌سال/ بدسال (۹) از (۱۰) دروغ (۱۱) به (۱۲) این (۱۳) کشور/ سرزمین (۱۴) مَـ/ نـَ (۱۵) بیاید (۱۶) مَـ/ نـَ (۱۷) سپاهِ دشمن (۱۸) مَـ/ نـَ (۱۹) دش‌سالی/ بدسالی (۲۰) مَـ/ نـَ (۲۱) دروغ.
 
image.png
 
نویسنده: دکتر بیژن شاهمرادی 

مطالب مرتبط

Leave a Comment